Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

785. výročie prvej písomnej zmienky obce (1238 - 2023 )

Ako vybaviť - životné situácie

Vybrané služby občanom, ktoré poskytuje obecný úrad Obce Borčice

Prihlásenie na trvalý pobyt - na počkanie, bez poplatku

Potrebné doklady:

 • list vlastníctva alebo nájomná zmluva, prípadne súhlasy vlastníkov  
 • občiansky preukaz
 • rodný list u detí do 15 rokov
 • sobášny list

Prihlásenie k prechodnému pobytu - na počkanie, bez poplatku

Potrebné doklady:

 • list vlastníctva
 • v prípade podnájmu alebo prenájmu súhlas od vlastníka bytu,
 • občiansky preukaz
 • rodný list

Potvrdenie o trvalom pobyte - na počkanie bez poplatku

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz
 • v prípade vydania potvrdenia pre sociálne účely je žiadateľ od poplatku oslobodený

Pridelenie súpisného čísla - do 30 dní, bez poplatku

Potrebné doklady:

 • žiadosť o pridelenie súpisného čísla
 • kolaudačné rozhodnutie (ak bola stavba postavená pred rokom 1976 iný doklad o vlastníctve stavby a doklad, na akej parcele je budova postavená)
 • list vlastníctva
 • geometrický plán

Osvedčenie listín a podpisov na listinách - na počkanie

Pri osvedčení listín obec zodpovedá za to, že kópia listiny alebo jej odpis sa zhoduje s predloženým originálom.
Pri osvedčení podpisu na listine obec zodpovedá za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčený a že sa podpísala do osvedčovacej knihy.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz alebo cestovný doklad
 • originál a fotokópia osvedčovanej listiny

Doba vybavenia:

 • na počkanie

Poplatok:

 • 1 strana 1,50 €
 • 1 podpis 1,50 €

Oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po rozvode - do 30 dní, bez poplatku
Manžel, ktorý pri uzavretí manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do troch mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, kde bolo uzavreté manželstvo, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o zmenu priezviska po rozvode
 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

MATRIKA  - matrika obce Borčice sa nachádza na obecnom úrade v Bolešove

Uzavretie manželstva - na počkanie

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú snúbenci na matričnom úrade podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom štátu, ktorý nie je príslušný podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov, matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu jedného zo snúbencov prevezme doklady potrebné na uzavretie manželstva a vyhotoví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako miestne príslušným orgánom štátu. Matričný úrad po uzavretí manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

Potrebné doklady:

 • žiadosť o uzavretie manželstva /tlačivo poskytne matričný úrad/
 • rodné listy obidvoch snúbencov
 • občianske preukazy obidvoch snúbencov
 • rozvedený žiadateľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova predkladá úmrtný list manžela/manželky
 • neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov predkladá právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo

Cudzinec pred uzavretím manželstva v SR je povinný predložiť najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list manžela/manželky, ak ide o ovdoveného cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca
 • doklad ktorým možno preukázať totožnosť

Tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením a nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Doklady musia byť preložené súdnym prekladateľom.

Poplatky:

 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 66,- €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným ako príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR 16,50 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej miestnosti 66,- €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 €

Zápis úmrtia do matriky - na počkanie bez poplatku
Úmrtie občana je potrebné oznámiť matričnému úradu kde nastalo úmrtie, na základe Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár. Matričný úrad vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Potrebné doklady:

 • List o prehliadke mŕtveho – vystaví lekár
 • občiansky preukaz zomretého
 • občiansky preukaz pozostalého, ktorý vybavuje úmrtný list 

Vystavenie druhopisu rodného, sobášneho, úmrtného listu - na počkanie,  poplatok 5 €
Občan môže požiadať o vystavenie druhopisu matričných dokladov /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ ktoré sa týkajú jeho alebo člena jeho rodiny na príslušnej matrike kde udalosť nastala.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz

Zápis narodenia do matriky - na počkanie, bez poplatkuNa vykonanie zápisu narodenia do knihy narodení je príslušný matričný úrad, kde sa dieťa narodilo. Matričný úrad vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení.

Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve:

 • sobášny list
 • občianske preukazy rodičov

Dieťa narodené slobodnej matke:

 • občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:

 • právoplatný rozsudok o rozvode
 • občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:

 • úmrtný list zosnulého manžela
 • občiansky preukaz

https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka

nahoru

Praktické informácie

Projekty

Kontakt

OBEC Borčice
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:195
TÝŽDEŇ:195
CELKOM:373481

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obce a mestá v okolí

Borčice