Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

785. výročie prvej písomnej zmienky obce (1238 - 2023 )

Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov 

 

DANE A POPLATKY

Účel spracúvania osobných údajov je vedenie evidencie a spracúvania agendy miestnych daní a poplatkov.

 

Okruh dotknutých osôb: obyvatelia s nahláseným trvalým alebo prechodným pobytom

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, štát narodenia, pohlavie, rodinný stavúdaje o pobyte: trvalom/prechodnom, bankové spojenie

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Dane a poplatky

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA

Účel spracúvania osobných údajov je získavanie, spracovávanie a uchovávanie osobných údajov zamestnancov subjektu hospodárskej mobilizácie alebo fyzických osôb na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany Slovenskej republiky.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zamestnanci, občania

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko a akademický titul,miesto a dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,pohlavie, štátna príslušnosť,rodinný stav,dosiahnuté vzdelanie,  profesijné zamestnanie fyzickej osoby,  telefónne číslo pevnej linky, telefónne číslo mobilného zariadenia, faxové číslo alebo e-mailová adresa na fyzickú osobu alebo zamestnanca subjektu hospodárskej mobilizácie, na ktorom je zastihnuteľný cez pracovný čas aj mimo neho,údaje na fyzickú osobu súvisiace s jej zamestnaním, ako je pracovné zaradenie, osobné číslo pridelené v rámci zamestnávateľa, vodičský preukaz, osvedčenie Národného bezpečnostného úradu, vojenské zaradenie

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: §7 ods. 10 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: Ministerstvo hospodárstva SR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

obrana a hospodárska mobilizácia

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

EVIDENCIA HROBOVÝCH MIEST

Účel spracúvania osobných údajov je vedenie agendy potrebnej k splneniu zákonnej povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie a prenájme hrobových miest.

 

Okruh dotknutých osôb: nájomcovia hrobových miest, osoby pochované na pohrebiskách obce, osoby, ktoré sa dopustia priestupku na úseku pohrebníctva

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, štát narodenia, pohlavie, rodinný stav, národnosť, dátum a miesto úmrtia,údaje o pobyte: trvalý/prechodný

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Hrobové miesta

30 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

INFOZÁKON

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia fyzických osôb, ktoré požiadali o sprístupnenie informácií.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá požiadala o sprístupnenie informácií

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, podľa § 20 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Žiadosti

5 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

KAMEROVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Účel spracúvania osobných údajov je ochrana majetku prevádzkovateľa, , ochrana zdravia a majetku dotknutých osôb.

 

Okruh dotknutých osôb: osoby nachádzajúce sa v priestore monitorovanom kamerovým systémom

 

Zoznam osobných údajov: záznam z kamier

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods.1 písm. f ) Nariadenia GDPR

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

video záznam

3 dni

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Hlavným oprávneným záujmom je ochrana majetkových, finančných a iných záujmov prevádzkovateľa a taktiež ochrana majetku, života a zdravia dotknutých osôb.

 

EVIDENCIA OBYVATEĽOV

Účel spracúvania osobných údajov je prihlasovanie a odhlasovanie občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu.

 

Okruh dotknutých osôb: obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom

 

Zoznam osobných údajov: Ustanovené v § 11 zák. č. 253/1998 Z. z.

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Evidencia obyvateľov

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Účel spracúvania osobných údajov je poskytovanie opatrovateľskej služby.

 

Okruh dotknutých osôb: občania odkázaní na pomoc opatrovateľskej služby

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko,bydlisko, telefónne číslo,e-mail, číslo OP, dátum narodenia, rodné priezvisko, štátna občianstvo, prechodný pobyt, rodinný stav, u dôchodcov druh a výška dôchodku,druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená, určenie, či býva žiadateľ vo vlastnom dome, vlastnom byte, v podnájme, poschodie, počet obytných miestností, počet členov žijúcich v spoločnej domácnosti, odôvodnenie potreby poskytovania sociálnej služby, osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti: ich meno a priezvisko, ich príbuzenský vzťah, telefonický resp. emailový kontakt na tieto osoby; blízke / kontaktné osoby žijúce mimo spoločnej domácnosti žiadateľa: ich meno a priezvisko, ich adresa, telefonický resp. emailový kontakt na tieto osoby; odôvodnenie, prečo žiadateľa nemôžu opatrovať rodinní príslušníci sami, prehlásenie o pravdivosti uvedených údajov a vlastnoručný podpis, lekársky nález na účely konania, v prípade fyzickej osoby pozbavenej spôsobilosti na právne úkony: meno a priezvisko opatrovníka, adresa opatrovníka, telefonický a emailový kontakt na opatrovníka a kópia právoplatného rozsudku v mene Slovenskej republiky o ustanovení opatrovníka

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Opatrovateľská služba

po dobu poskytovania služby

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

POSLANCI

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia poslancov.

 

Okruh dotknutých osôb: poslanci

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo OP, dátum narodenia, kód zdravotnej poisťovne, všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 180/2014 Z. z. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

rôzne náhrady (okrem cestovných a sťahovacích)

5 rokov

odmeňovanie

5 rokov

cestovné náhrady

5 rokov

mzdové listy

20 rokov

výplatné listiny

10 rokov

prehlásenia k dani zo mzdy

10 rokov

oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej správy

5 rokov po skončení funkčného obdobia

dotazníky poslancov, majetkové priznania poslancov

10 rokov po volebnom období

ospravedlnenia neúčasti na rokovaní zastupiteľstva

3 roky

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

POŠTA

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia došlej a odoslanej pošty.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti.

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa, názov organizácie, pracovné zaradenie, e-mailová adresa, predmet a obsah pošty

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Governmente)

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Bežná korešpondencia

3 roky

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia spojená so správou registratúry ako organizovanie, manipulácia so záznamami a spismi, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odosielanie záznamov a ukladanie.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – adresáti, zamestnanci

 

Zoznam osobných údajov: Osobné údaje nachádzajúce sa v súboroch všetkých registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti spoločnosti a všetkých záznamov spoločnosti doručených, ktoré boli zaevidované v registratúrnom denníku a bolo im pridelené číslo spisu: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Registratúrny denník

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

RYBÁRSKE LISTKY

Účel spracúvania osobných údajov je vydávanie a evidencia vydaných a vrátených rybárskych lístkov.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – žiadatelia o rybársky lístok

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, číslo OP, evidenčné číslo a označenie povolenia, údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ, rybársky revír, na ktorý sa povolenie vzťahuje; pri mladistvých do 15 roku veku dátum narodenia

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: Ministerstvo životného prostredia SR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Rybársky lístok

5 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

STAVEBNÝ ZÁKON

Účel spracúvania osobných údajov je vydávanie územných rozhodnutí rôzneho typu, vydávanie písomných vyjadrení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie stavebných povolení na stavby a ich zmeny, vydávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby, pre ktoré stavebný úrad vydal stavebné povolenie, vydávanie rozhodnutí o zmene v užívaní stavby, vydávanie rozhodnutí na odstránenie stavby alebo nariadení odstránenia stavieb, vydávanie rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, vydávanie povolení na informačné, reklamné a propagačné zariadenia, prejednávanie priestupkov pri porušení stavebného zákona, správnych deliktov a ukladanie pokút, vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, príprava návrhov na vydanie územnoplánovacích informácií.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – žiadatelia (stavebníci), účastníci konania, žiadatelia o ÚPI

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo, osobné údaje v rozsahu uvedenom na listoch vlastníctva na miesto stavby a na susedné parcely; súhlas majiteľa pozemku, ak stavebník nie je vlastníkom pozemkom  v zmysle §139 Stavebného zákona; osobné údaje účastníkov konania v rozsahu titul, meno, priezvisko a bydlisko.

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: Ministerstvo vnútra SR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

a sprostredkovatelia : Obec Pruské, Pod kostolom 1, 018 52 Pruské, 00317721

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

stavebný zákon

10 rokov

stavebné konanie

20 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

SŤAŽNOSTI

Účel spracúvania osobných údajov je vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – sťažovateľ, fyzické osoby – zástupca sťažovateľa, iné fyzické osoby – ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko a adresa trvalého a prechodného pobytu sťažovateľa, adresa sťažovateľa na doručovanie v elektronickej forme, telefónne číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach

 

Kategórie príjemcov: sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka, orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovania súčinnosti podľa príslušných právnych predpisov, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Sťažnosti

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ DOKLADY

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia účtovných dokladov a agendy spojenej s jej spracovaním.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – klienti, zamestnanci

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, číslo bankového účtu fyzickej osoby

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, daňový úrad a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Účtovné doklady

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

VOLIČI

Účel spracúvania osobných údajov je zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov volebného práva.

 

Okruh dotknutých osôb: občania s volebným právom

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, bydlisko, číslo OP, dátum narodenia

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Kategórie príjemcov: MV SR - spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

výsledky volieb

5 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

VÝRUB A OCHRANA DREVÍN

Účel spracúvania osobných údajov je vedenie agendy potrebnej k rozhodovaniu vo veciach životného prostredia (výrub a ochrana drevín).

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - žiadatelia o výrub,  fyzické osoby - dotknuté výkonom štátneho dozoru v I. stupni, fyzické osoby - účastníci konania

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, email, Údaje o pozemku, na ktorom drevina rastie: Katastrálne územie, druh pozemku, číslo parcely, kópia listu vlastníctva, súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom)

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní pôdy v znení neskorších predpisov, zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie prostredia v znení neskorších predpisov, zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov

 

Kategórie príjemcov: Ministerstvo životného prostredia SR: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní pôdy v znení neskorších predpisov, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie prostredia v znení neskorších predpisov, zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, Okresný úrad – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle: zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Výrub a ochrana drevín

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

ŽIADOSTI DOTKNUTÝCH OSÔB NA UPLATNENIE PRÁV

Účel spracúvania osobných údajov je evidencia a vybavenie žiadostí dotknutých osôb pri uplatňovaní práv v zmysle Nariadenia.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – dotknuté osoby / žiadatelia

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, emailová adresa

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Žiadosť

7 rokov

 

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

ZMLUVY S FYZICKÝMI OSOBAMI

Účel spracúvania osobných údajov je príprava a uzatváranie zmlúv s fyzickými osobami.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – zmluvná strana

 

Zoznam osobných údajov: titul, meno a priezvisko, bydlisko, číslo OP, dátum narodenia, číslo účtu fyzickej osoby, názov banky

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

zmluvy

10 rokov

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

FOTOGRAFIE

Účel spracúvania osobných údajov je zverejňovanie fotografií na webovom sídle prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach, na nástenných tabuliach, letákoch, tlačovinách, printových a elektronických médiách za účelom propagácie a prezentácie spoločnosti.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby

 

Zoznam osobných údajov: fotografia

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR - súhlas dotknutej osoby

 

Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Fotky

počas doby trvania súhlasu

 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

VŠEOBECNÁ AGENDA

Účel spracúvania osobných údajov pri elektronickej komunikácii občanov s orgánmi verejnej moci.

 

Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby - občania

 

Zoznam osobných údajov: všeobecne použiteľný identifikátor – rodné číslo, titul, meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, e-mail, číslo OP, dátum narodenia, zaručený elektronický podpis

 

Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR: zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o e-Govermente )

 

Kategórie príjemcov: Ústredný portál verejnej správy, ministerstvá a orgány štátnej správy, subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb (napr. súdy)

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.

Lehoty na vymazanie osobných údajov:

Všeobecná agenda

10 rokov

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.

 

Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje pre konkrétne vymedzené účely, si môžu uplatniť nasledovné práva:

Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom - Právo na opravu osobných údajov - Právo na vymazanie osobných údajov - Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov - Právo na prenos svojich osobných údajov - Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči prevádzkovateľovi si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť.

 

Obec Borčice prijala všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorý pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Právne predpisy a s nimi súvisiace spôsoby spracovávania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našej webstránke a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, kedy má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, alebo v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami, resp. používaní našej webstránky tieto zásady pravidelne kontrolovali.

 

Ak máte akúkoľvek otázku ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu poskytovanú spoločnosťou EuroTRADING s.r.o. (www.eurotrading.sk), emailom na  zo@eurotrading.sk.  Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme a zašleme Vám vyjadrenie..

 

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

nahoru

Kontakt

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

Voľby prezidenta 2024

Kontakt

OBEC Borčice
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:78
TÝŽDEŇ:420
CELKOM:359135

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obce a mestá v okolí

Borčice