Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce: Ing. Gabriela Savková
e-mail: kontrolor@obecborcice.sk

 

POSLANIE A KOMPETENCIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce

Pôsobnosť hlavného kontrolóra: 
- vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
-  vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
- predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, 
- spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
- zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. 
- je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných okumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

 

Dokumenty

2015

Borčice plán kontrol na rok 2015 Stiahnuté: 175x | 16.04.2018

Stanovisko HK k rozpočtu 2015 Stiahnuté: 196x | 16.04.2018

2014

Borčice správa z kontrolnej činnosti na rok 2014 Stiahnuté: 218x | 16.04.2018

Stránka

  • 1