Navigácia

Obsah

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór obce: Mgr. Mária Brezaniová
e-mail: kontrolor@obecborcice.sk

 

POSLANIE A KOMPETENCIE HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo na šesť rokov a po uplynutí tohto obdobia sa jeho pracovnoprávny vzťah k obci skončí. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce

Pôsobnosť hlavného kontrolóra: 
- vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácií obce a príspevkových organizácií obce, 
-  vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve,
- predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
- predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti, 
- spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
- zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na zasadnutiach obecnej rady s hlasom poradným. 
- je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do iných okumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.

 

Dokumenty

2015

Borčice plán kontrol na rok 2015 Stiahnuté: 292x | 16.04.2018

Stanovisko HK k rozpočtu 2015 Stiahnuté: 299x | 16.04.2018

2014

Borčice správa z kontrolnej činnosti na rok 2014 Stiahnuté: 339x | 16.04.2018

2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 Stiahnuté: 45x | 06.09.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý poplrok 2021 Stiahnuté: 90x | 30.12.2020

Správa o výsledkoch kontroly za obdobie I. polrok 2021 Stiahnuté: 41x | 06.09.2021

2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 Stiahnuté: 28x | 30.11.2021

Správa o kontrolnej činnosti za II.polrok 2021 Stiahnuté: 15x | 08.04.2022

Správa o výsledku kontroly plnenia uznesení z 26.OZ Stiahnuté: 16x | 08.04.2022

Správa z kontroly-preverenie platieb pri predaji obecných pozemkov Stiahnuté: 14x | 08.04.2022

Stanovisko k rozpočtu obce Stiahnuté: 21x | 17.12.2021

Stránka

  • 1