Obec Borčice
Obec Borčice
obecBorčice

785. výročie prvej písomnej zmienky obce (1238 - 2023 )

Aktuality

Zobrazené 301-400 z 463

Stolnotenisový tréning

Dátum: 15. 6. 2020

Obec Borčice pozýva deti a mládež na stolnotenisový tréning, ktorý sa bude konať v útorok 16.06.2020 o 14.00 hod. v kultúrnom dome Borčice

Starosta obce Borčice - Pozvánka

Dátum: 9. 6. 2020

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 13 odst. 4 písm. a.) zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 11.06.2020 t.j. vo štvrtok o 16.00 hod. v kultúrnom dome obecného úradu Borčice.
Program rokovania:
1. Otvorenioe obecného zastupiteľstva
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola uznesení z 9. zasadnutia OZ
5. Schválenie záverečného účtu
6. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2020
7. Žiadosť o súhlasné stanovisko s výstavbou
8. Optická sieť
9. Diskusia
10. Záver
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva je verejné.

Certipo s.r.o. Trenčín - akreditované laboratórium podľa EN ISO/IEC 17025

Dátum: 5. 6. 2020

Spoločnosť sa zaoberá akreditovanými rozbormi pitných, bazénových vôd( fyzikálno - chemický, mikrobiologický a biologický rozbor), studní, odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie a odpadových vôd z čistiarni odpadových vôd a rozbor vody pri kolaudácii.Spoločnosť sa zaobertá fyzikálno - chemickým a mikrobiologickým rozborom potravín a alkoholu a mikrobiologickým rozborom sterov z pracovného prostredia.
Protokoly o skúške a fyzikálno - chemické analýzy vie spoločnosť vykonať už do 24 hod. a v prípade mikrobiológie do 4 dní od odberu vzorky.

Vývoz drevín

Dátum: 3. 6. 2020

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že ostrihané a zrezané konáre zo stromov, kríkov a drevín môžete i naďalej vyvážať za železničné priecestie na kopu /viď.obrázok/. Žiadame Vás, aby ste sem nevyvážali trávu, lístie. Kontajner na BIO ODPAD je umiestnený pri Obecnom úrade.
Ďakujeme

MDD

Dátum: 1. 6. 2020

Milé deti,
k Vášmu sviatku Vám želám zdravie, plno radosti, šťastný úsmev a veľa veselých dní.
Krásny Medzinárodný deň detí a všetko najlepšie praje Ľubica Hasidlová starostka obce a Obecný úrad v Borčiciach.

Vysielanie cez anténu

Dátum: 26. 5. 2020

Upozornenie.Obyvatelia, ktorí sledujú televízne vysielanie cez anténu, prelaďte si prosím svoje televízne prijímače, ak ste ešte tak neurobili počas minulého roka 2019.Zmena frekvencie voľného vysielania nastane v najbližších hodinách. Prelaďovanie frekvencii môže trvať aj niekoľko hodín, preto ak vám vypadne vysielanie cez anténu, stačí si preladiť televízne prijímače a programy sa vám naladia naspäť.Ladenie je možné spustiť automaticky, alebo manuálne. Po preladení na nové frekvencie, môžete naďalej sledovať vysielanie cez anténu bezplatne. Viac informácií spolu s návodom na preladenie nájdete na webovej stránke www.cezantenu.sk alebo sa informujte na infolinke 0800 611 211. Za dočasný výpadok vysielania sa spoločnosť vopred ospavedlňuje.

Farský úrad Nemšová

Dátum: 11. 5. 2020

Farský úrad Nemšová oznamuje, že svätá omša v Borčiciach bude zajtra 12.05.2020 o 17.00 hod. v kaplnke na cintoríne.

Spôsob platenia daní a poplatku za komunálny odpad

Dátum: 7. 5. 2020

Oznamujeme občanom, že Obec Borčice začne od 11.05.2020 s výberom daní a poplatkov a to v dňoch:Pondelok, Útorok, Streda v čase 8.00 - 11.00 a 12.00 - 15.00 hod.
Prosíme Vás, aby ste uprednostnili úhradu predpísaných platieb a poplatkov bankovým prevodom.Variabilný symbol, sumu na úhradu nájdete na výmere, ktorý ste obdržali do Vašich poštových schránok.
Číslo účtu IBAN:SK93 5600 0000 0044 9819 6001
KS: 0558
Platbu v hotovosti prijímame iba od tých, ktorí nemajú možnosť zaplatiť bezhotovostne.Vstupovať do budovy obecného úradu bude možné len po jednom. Každý pri vstupe musí použiť ochranné rúško, ochranné rukavice alebo dezinfekciu rúk.Žiadame vás, aby ste v záujme vlastnej bezpečnosti tento rozpis rešpektovali.Ďakujeme

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Dátum: 21. 4. 2020

Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

ZŠ s MŠ Bolešov

Dátum: 20. 4. 2020

Vedenie Základnej školy s materskou školou, Bolešov 276 oznamuje všetkým rodičom budúcich prvákov, že zápis do 1. ročníka základnej školy na šk. rok 2020/2021 sa uskutoční od 27.4. - 30.4. 2020 elektronickou formou bez osobnej prítomnosti detí a rodičov. Pokračovanie v prílohe

Veľkoobjemový kontajner na bioodpad

Dátum: 15. 4. 2020

Vážení občania,pri obecnom úrade je umiestnený veľkoobjemový kontajner na bioodpad, do ktorého môžte vhadzovať trávu, lístie, jemné vetvičky. Orezané stromy, kríky vyhadzujte na kopu za železničným priecestím.

Vedenie ZŠ s MŠ Bolešov 276

Dátum: 6. 4. 2020

Vedenie ZŠ s MŠ, Bolešov 276 oznamuje všetkým rodičom budúcich prvákov, že z dôvodu šírenia COVID 19 sa zápis do 1. ročníka ZŠ prekladá. Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 27.4. - 30.4.2020 elektronickou formou.Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú priebežne doplnené. Preto prosíme všetkých rodičov budúcich prvákov, aby sledovali webovú stránku školy, kde budú priebežne dopĺňané podrobnosti k zápisu.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Dátum: 6. 4. 2020

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v územnom obvode okresov Trenčín a Ilava od 3. apríla 2020 15:00 hod. do odvolania

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Dátum: 31. 3. 2020

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje záujemcom o záhumienku, že od 31.3.2020 možno nahlasovať a zároveň i platiť za záhumienku vo dvore Poľnohospodárskeho družstva Bolešov v čase od 7:00 hodiny do 14:00 hodiny. Záhumienky budú na Lazoch medzi Bolešovom a Kameničanmi.
Členovia: 10 árov - 15€ - 18 riadkov
Nečlenovia: 10 árov - 25€- 18 riadkov

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Dátum: 22. 3. 2020

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

Ochranné rúška - dobrovoľná spolupráca

Dátum: 18. 3. 2020

Vzhľadom na to, že ochranných rúšok je stále nedostatok, Obecný úrad v Borčiciach vyzýva dobrovoľníkov ku spolupráci pri výrobe a zebezpečovaní ochranných rúšok pre seniorov.Hľadáme šikovné ruky, ktoré by pre týchto ľudí vedeli ušiť dobrovoľný počet rúšok zdarma.Záujemcovia sa môžu hlásiť telefonicky na čísle 0903 493 283 abebo e - mail urad@obecborcice.sk

ORHZ - Trenčín

Dátum: 16. 3. 2020

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020, viď príloha

RVSVV - Oznam

Dátum: 16. 3. 2020

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh s.r.o. oznamuje zákazníkom, že z dôvodu minimalizovania rizík možnosti výskytu a šírenia ochorenia koronavírusu je zákaznícke centrum od pondelka 16.marca 2020 až do odvolania zatvorené. viď. príloha

Upozornenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

Dátum: 16. 3. 2020

Upozornenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia

OO PZ Ilava - Oznam

Dátum: 12. 3. 2020

Oznam v súvislosti so šíriacou sa nákazou vírusu COVID - 19, viď príloha

Oznámenie

Dátum: 12. 3. 2020

Z dôvodu výskytu koronavírusu COVID - 19 na Slovensku dáva Obec Borčice do pozornosti nasledovné:viď príloha

Farský úrad Nemšová

Dátum: 11. 3. 2020

Farský úrad Nemšová na základe stanoviska konferencie biskupov Slovenska k zákazu verejných bohoslužieb oznamuje, že verejné slávenia svätých omší vo farnosti sú do pondelka 23.03.2020 zrušené.

Úrad verejného zdravotníctva SR

Dátum: 11. 3. 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR pre verejnosť o karanténe

Verejná vyhláška

Dátum: 11. 3. 2020

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Stolnotenisový tréning - dňa 10.03.2020 sa ruší

Dátum: 9. 3. 2020

Dńa 10.03.2020 t. j. v útorok sa stolnotenisový tréning nekoná z dôvodu zvýšeného počtu chrípkových ochorení.Za pochopenie ďakujeme.

Odporúčania pre ľudí - výskyt ochorenia COVID - 19 /Koronavírus/

Dátum: 5. 3. 2020

Koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19.

Stolnotenisový tréning

Dátum: 3. 3. 2020

Obec Borčice srdečne pozýva deti a mládež na stolnotenisový tréning, ktorý sa bude konať každý útorok a to aj dnes 3.3.2020 o 15.00 hodine v sále Kultúrneho domu v Borčiciach. So sebou si prineste vhodnú športovú obuv, raketky a loptičky.

Pozvánka k MDŽ

Dátum: 3. 3. 2020

Milé ženy, srdečne Vás pozývame na posedenie pri príležitosti sviatku MDŽ v sobotu 7. marca 2020 o 16.00 v KD Borčice. Posedenie s občerstvením Vám spríjemní vystúpenie našich detí a vokálna skupina AcaPeople.
Zároveň si dovoľujeme požiadať občanov, ktorí preukazujú príznaky respiračného a chrípkového ochorenia, aby zvážili účasť na dnešnom podujatí v záujme zamedzenia a šírenia týchto ochorení.Ďakujeme za pochopenie.

Úroveň vytriedenia komunálych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020

Dátum: 28. 2. 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 2019 a sadzba poplatku za uloženie odpadu 2020

Daňové priznania

Dátum: 17. 1. 2020

Obec Borčice ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2019 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2020.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Borčiciach. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady.

Zber vianočných stromčekov

Dátum: 15. 1. 2020

Zber vianočných stromčekov

Odstávka SSE 06.02.2020

Dátum: 30. 12. 2019

Odstávka SSE 06.02.2020

Čerpanie dovolenky - Obecný úrad

Dátum: 20. 12. 2019

Obecný úrad v Borčiciach oznamuje, že dňa 23.12.2019, 27.12.2019 a 31.12.2019 bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Vianoce 2019

Dátum: 18. 12. 2019

Vianoce 2019

Vianočná kvapka krvi

Dátum: 4. 12. 2019

Vianočná kvapka krvi

Mikulášske trhy - park Bolešov

Dátum: 4. 12. 2019

Mikulášske trhy - park Bolešov

Vianoce - ENVIPAK

Dátum: 4. 12. 2019

Vianoce - ENVIPAK

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Dátum: 3. 12. 2019

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že dňa 6.12.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 7.12.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov.

Vianočné trhy v Borčiciach

Dátum: 2. 12. 2019

Materské centrum Štvorlístok Vás srdečne pozýva na 3. ročník Vianočných Trhov v Borčiciach dňa 8.12.2019 v nedeľu v čase od 13:00 - 16:30 hod v kultúrnom dome. Nalaďte sa na príjemnú vianočnú atmosféru, tešíme sa na Vás!

Prvý Obecný ples

Dátum: 28. 11. 2019

Obec Borčice Vás srdečne pozýva na Prvý Obecný ples dňa 08.02.2020 o 19:00 hod v kultúrnom dome v Borčiciach. Do tanca hrá skupina Bratia Svedkovci. Vstupenky si môžete zakúpiť do 31.01.2020 na Obecnom úrade Borčice. Cena vstupenky:25,00 €/osoba(v cene je:večera, 0,7l vína, káva) Tešíme sa na Vás!

Privítanie Mikuláša

Dátum: 28. 11. 2019

Obec Borčice Vás srdečne pozýva na privítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka dňa 07.12.2019(t.j. v sobotu) o 17:00 hod.v kultúrnom dome v Borčiciach.Tešíme sa na Vás!

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Dátum: 20. 11. 2019

Poľnohospodárske družstvo Bolešov ruší oznam o výdaji naturálií.Dňa 22.11.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 23.11.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny nebude vydávať naturálie za pôdu z technických príčin.Nový termín výdaja včas oznámime.Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Dátum: 19. 11. 2019

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že dňa 22.11.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 23.11.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov.

Zber kovov

Dátum: 11. 11. 2019

Vážení občania,vedľa obecného úradu je odstavený veľkoobjemový kontajner na kovy, železo a kovové obaly, do ktorého môžte vhadzovať nepotrebné kovy.

Zber elektroodpadu

Dátum: 11. 11. 2019

Vážení občania, ak máte nepotrebný elektroodpad a chcete sa ho zbaviť, tento môžte nosiť pred požiarnu zbrojnicu vedľa obecného úradu.Budúci týždeň príde firma, ktorá ho následne vyvezie.Elektroodpad patrí sem: elektrické a elektronické zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika...

Pošta Bolešov

Dátum: 4. 11. 2019

Pošta v Bolešove oznamuje, že dňa 05.11.2019(útorok) bude otvorená až od 13.00 hod. a vo štvrtok dňa 07.11.2019 bude celý deň zatvorená.

Pošta Bolešov

Dátum: 28. 10. 2019

Dňa 29.10.2019 v útorok bude pošta v Bolešove zatvorená od 8.00 - 13.00 hod. Otvorená bude až poobede od 13.00 hod. - 15.30 hod.

Okresné riaditeľstvo HaZZ

Dátum: 16. 10. 2019

Nikdy nie je neskoro vyčistiť komín

Pozvánka pri príležitosti mesiaca "Úcta k starším"

Dátum: 10. 10. 2019

Pozvánka pri príležitosti mesiaca "Úcta k starším"

Poľnohospodárske družstvo Bolešov

Dátum: 7. 10. 2019

Poľnohospodárske družstvo Bolešov oznamuje, že v dňoch 10.10.2019 a 11.10.2019 v čase od 8:00 hodiny do 15:00 hodiny a dňa 12.10.2019 v čase od 7:00 hodiny do 12:00 hodiny bude vydávať naturálie za pôdu vo dvore PD Bolešov.

Oznámenie o očkovaní proti besnote

Dátum: 30. 9. 2019

Veterinárny lekár MVDr. Klema oznamuje občanom, že v útorok dňa 1.10.2019 o 16.00 hod. bude pred obecným úradom vykonávať povinné očkovanie psov proti besnote i proti ostatným chorobám.Poplatok za očkovanie proti besnote je 10€ za kompletné proti chorobám 15€. V zmysle zákona je tiež povinné dočipovanie psov, v termíne najneskôr do 31.10.2019. Majitelia nezačipovaných psov si ich môžu dať začipovať pri očkovaní. Poplatok je 15€, z toho je 10€ za čipovanie a 5€ za zápis do centrálneho registra psov.

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová

Dátum: 17. 9. 2019

Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. Nemšová vyzýva obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností na pripojenie sa na verejnú kanalizáciu.

Považská vodárenská spoločnosť

Dátum: 16. 9. 2019

Odstávka pitnej vody

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Dátum: 16. 9. 2019

Dňa 18.09.2019 od 15.00 - 16.30 hod. na obecnom úrade možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach

Dátum: 13. 9. 2019

Renovácia Oltára Panny Márie v Borčiciach

Detská ambulancia MUDr. Krajčiová

Dátum: 10. 9. 2019

čerpanie riadnej dovolenky

HODY 2019

Dátum: 5. 9. 2019

HODY 2019

Obecný úrad Borčice

Dátum: 28. 8. 2019

Vážení občania, Obecný úrad v Borčiciach oznamuje, že dňa 30.08.2019 t.j. v piatok bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Divadelný súbor Hugo

Dátum: 28. 8. 2019

Vážení občania, obecný úrad Borčice Vás srdečne pozýva na skvelú komédiu s názvom ,,Prekvapenie,, ktorá sa bude konať dňa 06.09.2019(piatok) o 18.00 hod. v Kultúrnom dome v Borčiciach.

Letné kino ,, Manžel na hodinu ,,

Dátum: 28. 8. 2019

Vážení občania, Obecný úrad Borčice Vás všetkých pozýva na Letné kino s názvom ,, Manžel na hodinu ,, ktoré sa bude premietať dňa 30.08.2019(piatok) o 20.30 hod. na futbalovom ihrisku v Borčiciach.

ZŠ s MŠ Bolešov

Dátum: 26. 8. 2019

Vážení rodičia, Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Bolešove oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 02. septembra 2019 (pondelok) o 8.00 hod. pred budovou základnej školy, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični ZŠ s MŠ Bolešov.

ZŠ s MŠ Bolešov

Dátum: 21. 8. 2019

Vážení rodičia,v prípade ak máte záujem prihlásiť Vaše dieťa na stravovanie v ŠJ pri ZŠ s MŠ Bolešov, môžete tak urobiť v dňoch od 21.08.2019 do 28.08.2019 u vedúcej Školskej jedálne p. Prekopovej.

Vláčikom na Letné Slávnosti a Family Day Rona

Dátum: 19. 8. 2019

Dobrý deň vážení občania, obec Lednické Rovné Vás všetkých pozýva na Letné Slávnosti a Family Day RONA. Dňa 31.08.2019 v sobotu ráno vyrazí bezplatný vláčik z Trenč. Teplej do Lednických Rovní a poobede o 15:00 sa vydá na cestu späť.

Pozvánka na Nemšovský jarmok

Dátum: 15. 8. 2019

Mesto Nemšová pozýva všetkých občanov, pre ktorých je jarmok letnou atrakciou, tradíciou, zábavou, bohatým kultúrnym programom, stánkami s cukrovinkami, burčiakom alebo voňavou živánskou na 24. Nemšovský jarmok, ktorý sa bude konať 16. a 17. augusta na uliciach Janka Palu, Mierové námestie a v amfiteátri v Nemšovej.Čaká na Vás bohatý sprievodný program a vystúpenia.

Obecný úrad dovolenka

Dátum: 24. 7. 2019

Vážení občania,v dňoch 25.07.2019 a 26.07.2019 bude Obecný úrad v Borčiciach z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.V súrnych prípadoch volajte tel.č.0903 493 283

Taliansko BIBIONE

Dátum: 10. 7. 2019

Taliansko Bibione

Leto s perom 2019

Dátum: 9. 7. 2019

Obec Borčice vyhlasuje literárnu súťaž Leto s perom 2019 v písaní poézie a prózy. Zúčastniť sa môžu deti a mládež do 18 rokov.Najlepšie práce budú ohodnotené vecnými cenami.Svoje námety posielajte na e mail: urad@obecborcice.sk

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Dátum: 8. 7. 2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 08.07.2019 08:00 hod.

Letné kino Mas Vršatec

Dátum: 26. 6. 2019

Letné kino MAS VRŠATEC pozýva všetkých občanov na premietanie komédie ,, Hodinový manžel " dňa 20.07.2019 o 21.00 hod. pozor zmena miesta premietania, bude na futbalovom ihrisku v Borčiciach. V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší. Tešíme sa na Vás!

Pozvánka na Deň detí

Dátum: 27. 5. 2019

Obec Borčice pozýva deti a rodičov na Deň detí 01.06.2019 /sobota/ o 10:00 hod. na futbalové ihrisko. Čaká Vás deň plný súťaží a zážitkov. Tešíme sa na Vás.

Hydrologická výstraha - SHMU

Dátum: 22. 5. 2019

Hydrologická výstraha SHMU - II. stupeň povodeň,
od 22.05.2019 15:00 do 24.05.2019 9:00. V dôsledku trvalého dažďa je možný vzostup vodných tokov.
KS IZS Trenčín

STAVANIE MÁJA

Dátum: 29. 4. 2019

Stavanie Mája

Jarná brigáda - "čistenie prírody pri Váhu"

Dátum: 23. 4. 2019

Brigáda máj/2019

Veľké jarné upratovanie

Dátum: 18. 4. 2019

Starostka obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva pozýva všetkých občanov na ,,Veľké jarné upratovanie verejných priestranstiev obce a okolia domov,,. Termín akcie je 27.04.2019 v sobotu od 9.30 do 12.00 hod. pred Obecným úradom. V prípade nepriaznivého počasia sa termín prekladá.

Zebezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie

Dátum: 29. 3. 2019

Zabezpečenie trvalého označenia psa - čipovanie

ponuka práce

Dátum: 20. 3. 2019

Veľtrh - ponuka práce

Vývoz drevín

Dátum: 14. 3. 2019

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že ostrihané a zrezané konáre zo stromov, kríkov a drevín môžete vyvážať za železničné priecestie na kopu /viď.obrázok/. Zároveň Vás žiadame, iný odpad ako plast, sklo, papier nevyvážajte na túto kopu.
Ďakujeme

Čerpanie dovolenky

Dátum: 1. 3. 2019

Od 04.03.2019 do 08.03.2019 bude obecný úrad zatvorený pre čerpanie dovolenky.
V nevyhnutných prípadoch kontaktujte starostku na čísle: 0903493283.

MDŽ

Dátum: 27. 2. 2019

MDŽ

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

Dátum: 28. 1. 2019

Kalendár zberu odpadov na rok 2019

UPOZORNENIE

Dátum: 21. 1. 2019

Obec Borčice, na základe sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto dôrazne upozorňuje všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Borčice, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb v obci. Tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobehujúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch.

Materské centrum Štvorlístok

Dátum: 17. 1. 2019

Vytvorenie Tvorivej Montessori dielničky pre deti.

Vianočný stromček

Vianočný stromček

Dátum: 8. 1. 2019

Važení občania, oznamujeme Vám, že zber živých vianočných stromčekov bude dňa 11.01.2019,t.j. piatok. Prosíme Vás použité vianočné stromčeky vyložte pred rodinný dom zbavené všetkých ozdôb. Ďakujeme

Daňové priznania

Dátum: 1. 1. 2019

Daňové priznaniaVytlačiť

Obec Borčice ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2018 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Borčice, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2019.

Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.

Príslušné tlačivá si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v Borčiciach. Pri predkladaní vyplnených tlačív je vhodné, aby si daňovníci priniesli aj príslušné doklady.

Dovolenka 13.8.2018-20.8.2018

Dátum: 13. 8. 2018

Od 13.8.2018 do 20.8.2018 bude obecný úrad zatvorený
z dôvodu čerpania riadnej dovolenky.

Anenská púť

Dátum: 27. 7. 2018

Anenská púť

Skupinové cvičenie v KD

Dátum: 9. 2. 2018

Skupinové cvičenie v KD

Pozvánka na stretnutie s Mikulášom

Dátum: 6. 12. 2017

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky deti na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční dňa 08.12.2017 o 17.00 hodine v sále kultúrneho domu.

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Dátum: 29. 11. 2017

Pozvánka na Vianočné trhy Materského centra Štvorlístok v Borčiciach

Oznam prerušenie dodávky vody 18.10.2017 8.00-14.00

Dátum: 16. 10. 2017

Považská vodárenská spoločnosť oznamuje, že
dňa 18. 10. 2017 v čase od 8.00 do 14.00 hod. bude prerušená dodávka pitnej vody.

Pre vlastnú potrebu vody odporúčame predzásobenie sa vodou!

Pozvánka MDD

Dátum: 25. 5. 2017

Pozvánka MDD

Oznam komunálny odpad - zmeny

Dátum: 25. 5. 2017

Oznam komunálny odpad - zmeny

Výkup papiera 18.05.2017 od 15.45 do 16.00

Dátum: 12. 5. 2017

Výkup papiera v obci sa uskutoční vo štvrtok 18.05.2017 pred obecným úradom v čase od 15.45 h do 16.00 h.

Vývoz plastov 15.5.2017 o 11.30 hod.

Dátum: 9. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční dňa 15.5.2017 o 11.30 hod.

Oznam OcÚ

Dátum: 3. 5. 2017

Oznamujeme občanom, že z dôvodu účasti na odbornom seminári bude obecný úrad dňa 4.5.2017 a 5.5.2017 zatvorený.
V súrnych prípadoch volajte číslo 0903 493 283.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 13. 4. 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. oznamuje, že dňa 19.04.2017 v čase od 8.00 do 14.30 bude prerušená distribúcia elektriny v obci Borčice u súpisných čísiel: 217,218,219,220,144 (kaplnka)

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Dátum: 22. 3. 2017

Zápis do 1.ročníka ZŠ Bolešov

Zametanie v obci

Dátum: 3. 3. 2017

Obecný úrad oznamuje občanom, že zametanie ulíc po zimnej údržbe v obci sa uskutoční v nedeľu 05.03.2017. Týmto žiadame občanov, aby tento posyp nesypali do smetných nádob a majiteľov motorových vozidiel, aby zaparkovali svoje motorové vozidlá vo svojich dvoroch.

Upozornenie

Upozornenie

Dátum: 2. 3. 2017

Obecný úrad upozorňuje občanov, že zvoz plastov sa v meciaci marec uskutoční dňa 20.03.2017 o 11.30 h.

Pozvánka na MDŽ

Dátum: 2. 3. 2017

Starosta obce Anton Fabuš a Obecné zastupiteľstvo v Borčiciach srdečne pozývajú všetky ženy na stretnutie pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien na deň piatok 10.03.2017 do sály kultúrneho domu v Borčiiach so začiatkom o 17.00 h.
Pripravené je príjemné posedenie pri hudbe.
Tešíme sa na Vás.

Zobrazené 301-400 z 463
nahoru

Udalosti v obci

Projekty

Kontakt

OBEC Borčice
Borčice 73
018 53 pošta Bolešov

tel.: 042 / 449 32 83
mobil:  0903 493 283 
e-mail: urad@obecborcice.sk
web: www.obecborcice.sk

V širšom okolí

trez

kúpele

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:77
TÝŽDEŇ:1610
CELKOM:371647

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obce a mestá v okolí

Borčice